Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy các học phần Thực hành, Giáo dục Thể chất, Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thứ ba - 14/04/2020 10:02
Để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học, cũng như đảm bảo tiến độ, kế hoạch học tập toàn khóa của sinh viên, BGH quyết định tổ chức giảng dạy các học phần thực hành, Giáo dục thể chất, Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2019-2020 theo phương thức giảng dạy/học tập trực tuyến, cụ thể như sau:
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy các học phần Thực hành, Giáo dục Thể chất, Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2019 - 2020

1. Các học phần: Thực hành Kế toán trên máy vi tính, Thực hành quảng cáo điện tử, Thực hành khai thác dữ liệu trên Internet:
- Sinh viên tiếp tục kế hoạch học tập học phần này từ ngày 20/4/2020, theo đúng lớp học phần hiện tại.
- Thời khóa biểu điều chỉnh sẽ đăng tải trên trang dangky.tmu.edu.vn, Thời khóa biểu điều chỉnh và Trans ID mã lớp học phần sẽ được chuyển vào Tài khoản học tập cá nhân của sinh viên trước ngày 17/4/2020.

2. Các học phần Giáo dục thể chất (GDTC):
- Sinh viên tiếp tục kế hoạch học tập học phần từ ngày 2/5/2020;
- Lớp học phần sẽ được điều chỉnh theo từng học phần
- Thời khóa biểu điều chỉnh và hướng dẫn học trực tuyến các học phần GDTC sẽ được đăng tải trên trang dangky.tmu.edu.vn. THời khóa biểu điều chỉnh sẽ được chuyển vào Tài khoản học tập cá nhân của sinh viên trước ngày 24/4/2020.

3. Các học phần Quốc phòng - An ninh (QPAN): Các học phần QPAN giảng dạy cho sinh viên chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù sẽ được tổ chức học tiếp ngay khi sinh viên quay trở lại trường.

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch, TKB điều chỉnh được bổ sung thêm Ca 5 (học từ 18h00), Nhà trường rất mong sinh viên cố gắng khắc phục khó khăn (nếu có) để học tập, hoàn thành học phần.

QĐ
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy các học phần Thực hành, Giáo dục Thể chất, Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2019 - 2020
, . : 60