Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến

Thứ sáu - 22/10/2021 06:45
Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh và quyền lợi của người học, Ban Giám hiệu quyết định tiếp tục tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến.
Thông báo v/v Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến
Chi tiết thông báo xem tại đây
, . : 60