Đào tạo Chính quy

Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Thứ năm - 22/04/2021 03:06
wtm dhtm
wtm dhtm
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021,

Trường Đại học Thương mại quy định cụ thể về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy của Trường năm 2021 như sau:

Chi tiết Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 xem tại đây
, . : 60