Thông báo

Thời khoá biểu lớp bổ sung đầu vào tuyển sinh đợt 2 tháng 9 năm 2017

Thứ ba - 06/06/2017 03:51
Các học phần đại cương và cơ sở ngành : Bắt đầu học từ 08/06/2017
Các chuyên ngành: Bắt đầu học từ 10/08/2017
, . : 60