Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Quy định hoạt động Khảo thí của Trường Đại học Thương mại

Thứ ba - 08/10/2019 23:08
Năm 2019, Trường Đại học Thương mại ban hành Quyết định số 923/QĐ-ĐHTM về quy định hoạt động Khảo thí của Trường Đại học Thương mại
, . : 60