Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Thứ tư - 30/12/2020 03:17
Tổng hợp báo cáo của các khoa về tình hình việc làm của sinh viên Trường Đại học Thương Mại tốt nghiệp năm 2019.
Báo cáo được đính kèm trong file dưới đây.
, . : 60