HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

Kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Kinh tế năm 2016

Thứ năm - 04/08/2016 13:00
Triển khai lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 chung của Văn phòng HĐCDGSNN kèm công văn số 11/HĐCDGSNN ngày 29/1/2016, Thường trực HĐCDGS ngành Kinh tế thống nhất Kế hoạch làm việc của Hội đồng như sau:
I. Quy trình và nội dung kế hoạch gồm các bước sau:
1. Công tác thẩm định Hồ sơ các ứng viên
1.1. Thư ký Hội đồng và tổ giúp việc nhận bàn giao Hồ sơ các ứng viên từ Văn phòng HĐCDGSNN chậm nhất dến 15 tháng 8 năm 2016.
1.2. Thư ký Hội đồng dự kiến phân công thông qua Chủ tịch Hội đồng duyệt và cùng tổ giúp việc chuyển Hồ sơ ứng viên (trực tiếp hoặc qua Bưu điện) cho các Người thẩm định được phân công chậm nhất dến 19 tháng 8 năm 2016.
1.3. Các thành viên Hội đồng và người thẩm định mời (nếu có) tiến hành thẩm định Hồ sơ ứng viên được phân công trong thời gian quy định. Người thẩm định được mời (nếu có) bàn giao lại Hồ sơ ứng viên và phiếu thẩm định trong phong bì có ký niêm phong cho Thư ký Hội đồng trước ngày 23/8/2016. Các thành viên Hội đồng được phân công  thẩm định nộp lại Hồ sơ ứng viên và mang theo phiếu thẩm định vào ngày họp đầu tiên, phiên họp thứ nhất của Hội đồng .
2. Phiên họp thứ nhất
Thời gian: ngày 3031 tháng 08 năm 2016 (từ 8h30 sáng)
Địa điểm: Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.
Nội dung:
2.1. Thống nhất quan điểm và các nguyên tắc làm việc.
2.2. Trao đổi thống nhất những vấn đề chung trong thẩm định đánh giá và thống nhất về các thông số chung, về cơ cấu và số lượng các loại công trình khoa học được quy đổi giữa 3 người thẩm định /1 Hồ sơ ứng viên cùng những vấn đề phát sinh (nếu có)
2.3. Các nhóm thẩm định trao đổi công khai, đánh giá từng Hồ sơ ứng viên và phát hiện trường hợp thiếu tiêu chuẩn hoặc có vấn đề. Sau khi thống nhất, các thành viên hoàn chỉnh phiếu thẩm định và phiếu trích ngang nộp lại Thư ký Hội đồng.
2.4 Thẩm định báo cáo thành tích KHCN đặc biệt xuất sắc của ứng viên là giảng viên thỉnh giảng.
2.5. Họp chung trao đổi công khai và thống nhất kết luận về các vấn đề, các trường hợp Hồ sơ ứng viên phát hiện qua thẩm định. Tiến hành biểu quyết Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được trình bày tóm tắt Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ. Biểu quyết danh sách ứng viên chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn tối thiểu theo quyđịnh.
2.6. Thư ký Hội đồng thông báo cho các ứng viên về kết quả trên và chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ hai.

3. Phiên họp thứ hai
Thời gian: Từ ngày 5 đến 14/9/2016 (từ 8h00) 
Địa điểm: Hội đồng làm việc tại H3; Ứng viên tập trung và chờ tại Hội trường H2, Trường Đại học Thương mại - Mai dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.
Nội dung:
- Thẩm định Báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên.
- Thẩm định ngoại ngữ đối với các ứng viên.
- Họp chung trao đổi công khai và thống nhất kết quả thẩm định các Báo cáo khoa học tổng quan, kết quả thẩm định ngoại ngữ của từng ứng viên. Thống nhất các vấn đề chung về việc bỏ phiếu tín nhiệm và biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên đủ điều kiện được Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm và danh sách các ứng viên chưa đủ điều kiện.
- Cử Ban kiểm phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ứng viên (theo 2 nhóm ứng viên Giáo sư và Phó Giáo sư riêng biệt)  và kiểm phiếu theo quy định.
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết kỳ họp và Biên bản các phiên họp, Báo cáo kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn và chưa đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016.
- Thường trực Hội đồng tổng hợp các tài liệu, hồ sơ có liên quan để báo cáo và gửi Văn phòng HĐCDGSNN trước ngày 23 tháng 9 năm 2016.
II. Tổ chức thực  hiện
1. Kế hoạch này được gửi đến các thành viên Hội đồng qua email và bưu điện.
2. Đề nghị các thành viên Hội đồng bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng theo thời gian trên.
3. Thời gian, địa điểm, Danh sách ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn được trình bày Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ cùng các thông tin liên quan khác sẽ được thông báo trên websites của trường Đại học Thương Mại (http://www.vcu.edu.vn, Mục: Hội đồng chức danh giáo sư ngành Kinh tế).
4. Mọi thông tin chi tiết khác đề nghị liên hệ với Thường trực Hội đồng theo địa chỉ sau:
1. GS.TS Đinh Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng
Email:  dvson@vcu.edu.vn            ĐT: 0913229599
                        2. GS.TS Dương Thị Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐ
Email: dbminh@ueh.edu.vn         ĐT: 0903812069
                        3. GS.TS Nguyễn Bách Khoa - Thư ký HĐ
Email: nbkhoa@vcu.edu.vn          ĐT: 0913233662
Hoặc thông qua Tổ trưởng tổ giúp việc của Hội đồng: TS Nguyễn Đức Nhuận
Email: ndnhuanvcu@yahoo.com.vn        ĐT: 0918762588
 
5. Tổ giúp việc và phòng  HCTH, Quản trị của trường Đại học Thương mại bố trí Hội trường và các điều kiện hậu cần cho Hội đồng làm việc theo kế hoạch.
    Nơi nhận:
- Các thành viên HĐ
- VP HĐCDGSNN (để b/c)
- Lưu Thư ký HĐ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
(đã ký)
                    
 
 
GS.TS Đinh Văn Sơn

Xem chi tiết
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60