Đào tạo Sau đại học

Học bổng Thạc sĩ “Digital Strategy” (M2) và “Innovation, Digitalization and Territories”

Thứ hai - 14/05/2018 03:20
Trường ĐH Côte d’Azur (CH Pháp) thông báo học bổng Thạc sĩ “Digital Strategy” (M2) và “Innovation, Digitalization and Territories”. Thông tin chi tiết trong files đính kèm
Université Côte d’Azur Mobility Allocation for Outstanding International Students Applicants for a Master Degree in “Digital Strategy” (M2): tải tại đây
Université Côte d’Azur Mobility Allocation for Outstanding International Students Applicants for a Master Degree in “Digital Strategy” (M2): tải tại đây
Université Côte d’Azur Mobility Allocation for Outstanding International Students 
Applicants for a Master Degree in “Innovation, Digitalization and Territories”: tải tại đây 
, . : 60