Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo về việc điều chỉnh giảm học phí và hỗ trợ phí 3G cho người học

Thứ ba - 14/04/2020 09:57
Thông báo về việc điều chỉnh giảm học phí và hỗ trợ phí 3G cho người học
I. ĐIỀU CHỈNH GIẢM HỌC PHÍ
  1. Điều chỉnh giảm học phí 7% trên số học phí phải nộp của các học phần học trực tuyến trong học kỳ II năm 2019-2020.
  2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, đào tạo quốc tế, sau đại học phải đóng học phí và học tập theo kế hoạch trực tuyến trong kỳ II năm học 2019-2020.
  Đối với người học đã đóng học phí qua tài khoản (đến hết ngày 14/4/2020), Nhà trường sẽ trả lại vào tài khoản cá nhân của người học dùng để nộp học phí.
  Đối với người học đóng học phí bằng tiền mặt sẽ nhận lại số tiền giảm học phí trực tiếp qua đơn vị quản lý.
Đối với người học chưa đóng học phí, số tiền giảm học phí sẽ được Nhà trường khấu trừ trực tiếp vào số học phí phải nộp của kỳ II năm học 2019-2020.
II. HỖ TRỢ PHÍ DỊCH VỤ 3G
  1. Đối tượng áp dụng: Người học thực hiện học trực tuyến theo quyết định của Nhà trường.
  2. Mức hỗ trợ: Được xác định trên cơ sở mức phí dịch vụ 3G bình quân chung (của các nhà mạng) cho 01 tín chỉ và số tín chỉ mà người học thực hiện trong thời gian học trực tuyến.
  Nhà trường sẽ chi trả trực tiếp trên tài khoản cá nhân của người học dùng để nộp học phí, hoặc chi trả qua đơn vị quản lý (cho các đối tượng không có tài khoản cá nhân được đăng ký tại Nhà trường).

Chi tiết xem 
Tại đây.
, . : 60