Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập năm học 2020 – 2021

Thứ tư - 05/05/2021 23:40
Thông báo v/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập năm học 2020 – 2021
Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể viên chức và người học của Trường, Ban Giám hiệu quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch Học kỳ II
1.1.  Kế hoạch giảng dạy/học tập: tiếp tục thực hiện theo phương thức trực tuyến đến khi kết thúc học kỳ.
1.2. Kế hoạch thi kết thúc học kỳ 
- Đối với Đại học chính quy và các chương trình liên kết quốc tế: tổ chức thi học phần theo phương thức trực tuyến theo lịch thi điều chỉnh của Trường. Lịch thi điều chỉnh sẽ được đăng tải trên trang http://dangky.tmu.edu.vn trước 17h ngày 14/5/2021. Riêng lịch thi các học phần QPAN được thi trực tiếp, khi tình hình dịch bệnh ổn định – Nhà trường sẽ thông báo lịch thi cụ thể sau.
- Đối với Đại học vừa làm vừa học, liên thông, bằng 2 và Sau đại học: tùy thuộc tình hình thực tế và kế hoạch học tập, phòng Quản lý đào tạo/Phòng Quản lý Sau đại học xây dựng/điều chỉnh lịch thi, lựa chọn phương thức tổ chức thi (trực tiếp hoặc trực tuyến) phù hợp; đồng thời, thông báo cụ thể cho người học và các bộ phận có liên quan trước khi tổ chức thi ít nhất 01 tuần.

2. Kế hoạch Học kỳ III
- Tùy thuộc tình hình diễn biến của dịch bệnh, Nhà trường sẽ quyết định tổ chức triển khai kế hoạch học tập học kỳ III theo phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến và thông báo cho cho sinh viên trước ngày 30/5/2021.
- Kế hoạch học tập Quốc phòng an ninh (QPAN) cho sinh viên Khóa 56 có thể được điều chỉnh. Nhà trường sẽ thông báo lịch học cụ thể cho sinh viên sau.

3. Về việc thực hiện quyền bầu cử của sinh viên
- Sinh viên có trách nhiệm chủ động đăng ký bầu cử (bổ sung) tại nơi cư trú.

Ban Giám hiệu yêu cầu:
Trưởng các đơn vị thuộc Trường truyền tải nội dung thông báo này đến viên chức và người học (nếu có) thuộc đơn vị mình quản lý biết, phối hợp với các đơn vị/bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên truy cập website https://tmu.edu.vn, trang http://dangky.tmu.edu.vn và fanpage của Trường để theo dõi các thông báo, kế hoạch giảng dạy/học tập tiếp theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Trưởng đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Phòng Quản lý đào tạo/Viện Hợp tác quốc tế/Phòng Quản lý Sau đại học để kịp thời xử lý.

Xem chi tiết thông báo tại đây
, . : 60