Đào tạo & Hỗ trợ

Bài viết về hoạt động quyên góp ủng hộ cờ Tổ Quốc gửi tới cư dân

Thứ ba - 30/01/2018 07:30
Bài viết về hoạt động quyên góp ủng hộ cờ Tổ Quốc gửi tới cư dân của Trường Đại học Thương mại trên báo Dân trí ngày 30/1/2018.
Ngày 30/1/2018, trên báo điện tử Dân trí (dantri.com.vn) đã đăng bài viết về hoạt động quyên góp ủng hộ cờ Tổ Quốc gửi tớ cư dân của Trường Đại học Thương mại: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/quyen-gop-co-to-quoc-chao-mung-u23-de-ung-ho-cho-cac-ngu-dan-20180130172212704.htm
, . : 60