Đảng bộ

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ tư - 04/08/2021 23:35
Căn cứ Công văn số 449- CV/BTGTU, ngày 15/7/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội “Về gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII”; Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội gửi các cấp ủy đảng trực thuộc Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Xem đề cương chi tiết tại đây
, . : 60