Chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông, bằng 2

Quyết định ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập, kỹ năng, kiến thức tích lũy của người học khi học CTDT liên thông

Thứ bảy - 05/01/2019 03:10
Nhà trường ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐHTM ngày 02/1/2019 về việc ban hành Quy định công nhận giáo trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học CTDT liên thông.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60