Chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông, bằng 2

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh và Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ vừa làm vừa học

Thứ sáu - 18/09/2020 03:37
Nhà trường ban hành Quyết định số 1044/QĐ-ĐHTM ngày 18/9/2020 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh và Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ vừa làm vừa học.
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
, . : 60