Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm học 2017-2018

Thứ tư - 13/09/2017 22:45
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy; căn cứ chương trình công tác năm học của Trường, Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn Trường triển khai tổ chức Hội nghị công chức, viên chức Trường năm học 2017-2018 theo 2 cấp như sau:

1. Cấp Khoa, Phòng và đơn vị trực thuộc Trường. Thời gian tổ chức từ ngày 11/9/2017 đến ngày 21/9/2017. Tham dự Hội nghị có đại diện BGH, Trưởng đơn vị, Chủ tịch (Tổ trưởng) công đoàn đơn vị và toàn thể công chức, viên chức cơ hữu trong đơn vị.

2. Cấp Trường: dự kiến tổ chức trong trung tuần tháng 10/2017. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức viên chức trường và đại biểu mời.

Đây là hoạt động quan trọng của Nhà trường nhằm thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm học 2016-2017 của đơn vị và của Nhà trường; thảo luận, đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 và thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVC của đơn vị và Nhà trường; phát động phong trào thi đua, thực hiện chương trình hành động của Nhà nước, Ngành Giáo dục, của Trường và đơn vị.

Thông qua Hội nghị, BGH Nhà trường sẽ tiếp thu và giải đáp ý kiến của cán bộ, viên chức các đơn vị; kịp thời nhận ra những khó khăn, vướng mắc và có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, chia sẻ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; Trường Đại học Thương mại quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trong năm học 2017-2018 và những năm học tiếp theo.

, . : 60