Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2017-2022

Thứ ba - 24/10/2017 03:29
Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định về Đại hội, Hội nghị của Công đoàn các cấp; Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 4/03/ 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 310/KH-CĐN ngày 6/12/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn số 04/HD-CĐN, ngày 17/03/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Hướng dẫn công tác nhân sự ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XXV, nhiệm kỳ 2012-2017, quyết định tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ XXVI (2017-2022) của Công đoàn Trường với kế hoạch và nội dung cụ thể tiến hành theo 02 cấp như sau:

1. Cấp Khoa, Phòng, Bộ môn và đơn vị trực thuộc Trường (gọi tắt là CĐ đơn vị). Thời gian tổ chức 01 ngày, từ ngày 06/11 đến ngày 07/11/2017. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị, Ban Chấp hành công đoàn bộ phận và Tổ trưởng công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường.

2. Cấp Trường. Thời gian tổ chức 01 ngày, dự kiến nửa cuối tháng 12 năm 2017. Thành phần đại biểu tham dự Đại hội bao gồm: Đại biểu đương nhiên (Ủy viên BCH Công đoàn Trường khóa XXV, nhiệm kỳ 2012-2017 có tham dự trên 50% số kỳ họp của BCH; đại biểu bầu từ Đại hội các công đoàn đơn vị và đại biểu mời.

Đây là hoạt động quan trọng của Nhà trường nhằm thảo luận Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Trường khóa XXV nhiệm kỳ 2012-2017; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Trường khóa XXV nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường; bầu Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022; đóng góp xây dựng phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Trường khóa XXVI nhiệm kỳ 2017-2022; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn cấp trên; tổng hợp, góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám hiệu về những vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn và Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thông qua Đại hội, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý bổ sung của Công đoàn đơn vị để tiếp tục phấn đấu xây dựng Công đoàn Trường theo phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

, . : 60