Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường

Hội thi Olympic toàn Quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Thứ sáu - 22/03/2019 04:11
Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019; thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2018 - 2019; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
Hội thi Olympic toàn Quốc “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019
Hội thi Olympic toàn Quốc “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Thông tin chi tiết xem Tại đây.
, . : 60