Thư mời viết bài Hội Thảo

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017 "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ”

Thứ năm - 13/07/2017 22:40
Để góp phần thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, với chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục, nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục, triển khai ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý giáo dục về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục về phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2017, với chủ đề
- Tiếng Việt: “Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”
- Tiếng Anh: “Developing Competency for  Vietnamese Educational Managers in the Context of Industrial Revolution 4.0” 
THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017
"PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ”
 
Thông tin chi tiết thông báo xem tại đây.
, . : 60