Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Trường Đại học Thương mại thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm - 04/03/2021 21:50
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/QĐ-HĐT của Hội đồng trường Đại học Thương mại ngày 18/01/2021; Nghị quyết số 90/NQ-ĐU ngày 24/02/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Thương mại và Nghị quyết số 09/QĐ-HĐT ngày 24/02/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại về việc thông qua kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026;
Trường Đại học Thương mại thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 03/03/2021, tại hội trường H3 và H1, Trường Đại học Thương mại đã triển khai 5 phiên Hội nghị, thông qua 5 trên 8 bước theo Kế hoạch triển khai quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cảnh Chí Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Tiến Hòa – Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối; đồng chí Hoàng Văn Hiếu – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

Về phía Trường Đại học Thương mại có PGS,TS Bùi Hữu Đức - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Đỗ Minh Thành – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường ; PGS,TS. Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng Phỏng Tổ chức Nhân sự; Trưởng các đơn vị trực thuộc và các cán bộ chủ chốt của Nhà trường.

 
2
 
3

Quy trình bổ nhiệm lần đầu đối với Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 8 bước:

- Bước 1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 1): Dựa trên cơ sở chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường và nguồn nhân sự trong quy hoạch đã được thống nhất qua các phiên họp của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng trường, nhân sự được xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ ngày 01/03/2021; Tập thể lãnh đạo Trường thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự Phó Hiệu trưởng;

- Bước 2: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự. Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Bước 3: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 2): Nghe báo cáo và xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng, đồng thời, căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của nhân sự; Tập thể lãnh đạo Trường tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường: Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân sự; Thông báo danh sách nhân sự do Tập thể lãnh đạo Trường giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; Ứng viên trình bày chương trình công tác dự kiến nếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng; thành viên tham dự hội nghị nhận xét, đánh giá về ứng viên và trao đổi về chương trình công tác dự kiến. Ghi phiếu lấy ý kiến tín nhiệm.

- Bước 5: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 3): Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh; Lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm; Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

- Bước 6: Đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng: Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhân sự tại bước 5, Hiệu trưởng báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ Trường; Ban chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội kết luận tiêu chuẩn chính trị của nhân sự bổ nhiệm. Sau khi có kết luận về tiêu chuẩn chính trị của nhân sự bổ nhiệm, Hiệu trưởng hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng Trường ra quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

- Bước 7: Hội nghị Hội đồng Trường: Đại diện Tập thể lãnh đạo Trường báo cáo kết quả kết quả thực hiện quy trình và kết quả lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm ở các bước trong quy trình bổ nhiệm. Hội đồng trường thảo luận, nhận xét, đánh giá nhân sự và biểu quyết thông qua nghị quyết.

- Bước 8: Ra Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng: Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng trường tại bước 7, Hội đồng trường ra Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng; tổ chức công bố và trao Nghị quyết.
4
 
5

Đối với nhân sự Phó Hiệu trưởng bổ nhiệm lại, Quy trình gồm 5 bước:

- Bước 1: Hội nghị cán bộ chủ chốt trường: Nhân sự được xem xét bổ nhiệm lại báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức tránh, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ; Thành viên hội nghị tham gia góp ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín đối với nhân sự được xem xét bổ nhiệm lại.

- Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo trường: Phân tích kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở Hội nghị Cán bộ chủ chốt Trường. Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập tham gia Hội nghị Cán bộ chủ chốt Trường bỏ phiếu tín nhiệm. Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh. Lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại. Tập thể lãnh đạo trường thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên Tập thể lãnh đạo Trường đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do người chủ trì hội nghị quyết định; đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau cho Hội đồng trường. Trường hợp không đạt tỷ lệ 50% thì người chủ trì hội nghị báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng trường.

- Bước 3,4,5: Như bước 6,7,8 của quy trình bổ nhiệm.
6
 
7

Đối với nhân sự Phó Hiệu trưởng kéo dài thời gian giữ chức vụ, Quy trình gồm 4 bước:

- Bước 1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường: Tập thể lãnh đạo Trường tổ chức thảo luận, xem xét, nếu viên chức còn sức khỏe, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì thống nhất biểu quyết bằng phiếu kín việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu làm công tác quản lý. Nhân sự được đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu làm công tác quản lý phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do người chủ trì hội nghị quyết định; đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau cho Hội đồng Trường. Trường hợp không đạt tỷ lệ 50% thì người chủ trì hội nghị báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng trường.

- Bước 2,3,4: Như bước 6,7,8 của quy trình bổ nhiệm.
8
 
9
 
10

Thông qua 5 phiên Hội nghị diễn ra trong ngày, Nhà trường đã hoàn thiện 5/8 bước của Quy trình bổ nhiệm lần đầu đối với Phó Hiệu trưởng; bước 1, 2 của Quy trình bổ nhiệm lại; bước 1 của Quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ. Với số phiếu tín nhiệm cao và tập trung PGS,TS Đỗ Minh Thành được đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ. PGS,TS Nguyễn Thị Bích Loan được tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm lại. PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt đã được đề cử bổ nhiệm lần đầu vào vị trí Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Dựa trên cơ sở kết quả của các bước trên, trong thời gian sớm nhất, 3 bước còn lại trong Quy trình sẽ tiếp tục triển khai để có thể nhanh chóng ổn định, kiện toàn bộ máy nhân sự ban lãnh đạo của Nhà trường trong thời gian tới.
 
11
 
12
 
13
, . : 60