Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Thông báo: Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020

Thứ ba - 18/02/2020 22:30
Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thực hiện Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai xét
tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020.
, . : 60