Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của ĐHTM

Thứ ba - 29/08/2017 06:04
Có thể xem nội dung quyết định tại mục văn bản quản lý trên Website nhà trường (https://tmu.edu.vn/vi/laws/Van-ban-quan-ly-nha-nuoc/) hoặc CLICK ĐỂ TẢI TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH
, . : 60