NCKH (Giảng viên)

Thông báo về việc tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2018 - 2019

Thứ hai - 05/02/2018 02:26
Căn cứ theo yêu cầu của Công văn số 7176/BGDĐT-KHCNMT về việc Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020
Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành “Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thương mại”;
Căn cứ kế hoạch KH&CN năm học 2018 - 2019, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở như sau:

- Trước ngày 06/03/2018: Các đồng chí giảng viên nộp 01 bản cứng và 01 bản mềm đề xuất tên đề tài về Khoa (Mẫu 1: Phiếu đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở;). Khoa tổng hợp theo mẫu gửi về Phòng Quản lý Khoa học (Mẫu 2: Bảng tổng hợp đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở) ;

- Từ ngày 07/03/2018 đến ngày 16/03/2017: Hội đồng tư vấn xác định danh mục và công bố danh mục tên đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018 - 2019;

- Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 06/04/2018: Các đồng chí giảng viên xây dựng thuyết minh (Mẫu 4: Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở) theo danh mục tên đề tài đã được xét duyệt và thông qua Hội đồng Khoa hoặc Bộ môn trực thuộc Trường.

- Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 20/04/2018: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018 - 2019;
- Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018: Công bố kết quả tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018- 2019;
- Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 11/05/2017: Chủ nhiệm đề tài nộp lại bản cứng và bản mềm thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở đã được bổ sung và chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng tuyển chọn.

Bản đề xuất tên đề tài và thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở tập hợp theo Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường gửi về Phòng Quản lý Khoa học (đ/c Việt Hà) và file mềm qua hộp thư: khoahoc@tmu.edu.vn.
Thông báo về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018 - 2019

Mẫu 1: Mẫu phiếu đề xuất tên đề tài cơ sở ( Dành cho chủ nhiệm đề tài
Mẫu 2: Bảng tổng hợp đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở ( Dành cho Khoa , BM trực thuộc trường tổng hợp)

 

, . : 60