NCKH (Giảng viên)

Quyết định số 3813/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2020 v/v phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp bộ giao thực hiện từ năm 2021

Thứ năm - 03/12/2020 21:29
Quyết định số 3813/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2020 v/v phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp bộ giao thực hiện từ năm 2021
Quyết định số 3813/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2020 v/v phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp bộ giao thực hiện từ năm 2021/uploads/tmu/news/2020_12/qd-3813-phe-duyet-dm-dt-2021.pdf
Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021/uploads/tmu/news/2020_12/danh-muc-dt-thuongmai-3813.2021.pdf
, . : 60