Hợp tác

Chương trình tuyển chọn dự án đào tạo tiến sỹ năm 2018 của Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF

Thứ ba - 23/01/2018 21:39
Trong khuôn khổ tầm nhìn chiến lược 2017-2021, ban định hướng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF (DRAP) triển khai chương trình tuyển chọn dự án: hỗ trợ tăng cường công tác đào tạo tiến sĩ trong mối tương quan với quy trình cải tiến chất lượng năm 2018.

Chương trình này hướng đến việc tăng cường công tác đào tạo tiến sỹ tại các trường đại học trực thuộc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực châu Á- Thái Bình Dương với quy trình cải tiến chất lượng, được đề xuất trong hội thảo khu vực hiệu trưởng các trường đại học thành viên của AUF (CONFRASIE) trong khuôn khổ chính sách tái cơ cấu hệ thống giáo dục quốc gia và khu vực.

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 10 tháng 3 năm 2018

Thông tin chi tiết về quy định tuyển chọn dự án, điều kiện nộp hồ sơ, tiêu chí và quy trình tuyển chọn được đăng tải trên trang web của AUF tại địa chỉ:
Các tài liệu giới thiệu về chương trình tuyển chọn dự án và cách thức nộp hồ sơ (click vào để tải)
- Giới thiệu về chương trình tuyển chọn dự án

- Mẫu hồ sơ

- Phụ lục - Dòng thời gian và bảng cân đối ngân sách 
- Hướng dẫn cách áp dụng quy trình cải tiến chất lượng vào chương trình đào tạo tiến sĩ (Bản tiếng Pháp)
- Hướng dẫn cách áp dụng quy trình cải tiến chất lượng vào chương trình đào tạo tiến sĩ (Bản tiếng Việt)
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phụ trách dự án
Email: nguyen.thi.thuy.nga@auf.org

 

 

, . : 60