Hội thảo - Thông tin Khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo ICYREB 2017

Thứ hai - 07/08/2017 22:43
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo ICYREB 2017 với chủ đề : " Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 " vào ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Thông tin chi tiết xem tại thư mời.
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo ICYREB 2017 với chủ đề : " Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 " vào ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Thông tin chi tiết xem tại thư mời. Thư mời viết bài Hội thảo
, . : 60