Hội thảo - Thông tin Khoa học

Thư mời dự hội thảo Góp ý sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học

Thứ năm - 07/09/2017 22:50
Trường Đại học Thương mại nhận được thông báo mời dự Hội thảo về Góp ý sửa đổi bổ dung Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.
Trường Đại học Thương mại nhận được thông báo mời dự Hội thảo về Góp ý sửa đổi bổ dung Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Thông tin chi tiết xem tại : Thư mời dự Hội thảo
, . : 60