Hội thảo - Thông tin Khoa học

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: " FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới"

Thứ hai - 04/10/2021 23:28
Banner FB WEB
Banner FB WEB
Ngày 08/10/2021, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Thương mại và Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI(Global FDI and responses of FDI enterprises in Viet Nam in the new context).


 
, . : 60