Hoạt động khoa học

Thư mời tham dự và trình bày tại Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á

Thứ sáu - 05/04/2019 02:06
Nhà trường nhận được thư mời tham dự và trình bày tại Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học QUốc gia Hà Nội .
, . : 60