Hoạt động khoa học

Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường ĐH Thương mại

Thứ hai - 26/11/2018 22:17
Quyết định số 1699/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của trường Đại học Thương mại.
, . : 60