Hoạt động Khảo thí

Thông báo v/v Tổ chức coi thi kết thúc học phần năm học 2017 – 2018

Thứ năm - 30/11/2017 23:24
Thông báo về việc tổ chức coi thi kết thúc học phần năm học 2017 – 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Số: 823 /TB-ĐHTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày  01 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức coi thi kết thúc học phần năm học 2017 – 2018

 

Kính gửi: - Trưởng các Khoa, bộ môn

                  - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường          

 

Thực hiện kết luận của Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên vào tháng 9/2017, Trường đã công bố Ngân hàng câu hỏi ôn thi học phần trên website. Để ngăn ngừa tiêu cực trong các kỳ thi, Ban Giám hiệu yêu cầu các Khoa, bộ môn và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong coi thi. Nếu thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, kể cả chưa sử dụng đều phải lập biên bản đình chỉ thi. Cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi và sinh viên vi phạm kỷ luật thi đều bị xử lý kỷ luật theo quy định.

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                    GS,TS. Đinh Văn Sơn

 

 

Nơi nhận:

- BGH; CTHĐT (để chỉ đạo);

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lưu: Lưu trữ Trường, P.KT&ĐBCLGD.

, . : 60