Danh sách bài báo đăng tạp chí quốc tế

Công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu SCOPUS giai đoạn 2017-2019 của Trường Đại học Thương mại

Thứ năm - 28/05/2020 20:55
Công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu SCOPUS giai đoạn 2017-2019
của Trường Đại học Thương mại
Logo DHTM 3
Logo DHTM 3
Công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu SCOPUS giai đoạn 2017-2019
của Trường Đại học Thương mại

Dựa trên dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học SCOPUS lấy theo địa chỉ và tên “Thuongmai University”, “Thuong Mai University” và “Vietnam University of Commerce”, Năm 2019, Trường Đại học Thương mại (TMU) đã có 51 công bố quốc tế, tính trong cả giai đoạn 2017-2019 là 86 công bố tập trung chủ yếu vào loại hình bài báo (articles) và báo cáo hội thảo (conference papers).
Các lĩnh vực công bố quốc tế của TMU tập trung chủ yếu nghiên cứu ở các lĩnh vực về Kinh doanh, Quản trị và Kế toán - BUSI, Kinh tế - ECON, Toán học – MATH. Số lượng công bố quốc tế của TMU tăng liên tục trong giai đoạn 2017-2019 trở lại đây thể hiện nội lực nghiên cứu của Trường đã phần nào được xác lập.

Tuy nhiên số lượng công bố quốc tế trên các tạp chí trong từng lĩnh vực (quartile, hay Q) hạng Q1 hay Q2 chưa nhiều, đặc biệt những công bố do chính CBGV của trường làm tác giả chính (tác giả liên hệ) còn hạn chế.
Số liệu cụ thể vể công bố quốc tế các năm 2017, 2018 và 2019 trên SCOPUS của TMU xem file đính kèm dưới đây.
 
, . : 60