Công đoàn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA “CÔNG ĐOÀN VỚI PHONG TRÀO LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM HỌC 2021-2022

Thứ tư - 10/11/2021 21:33
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-CĐN, ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động và công đoàn giáo dục các cấp năm 2021Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-CĐ ngày 06/10/2021 của Công đoàn Trường Đại học Thương mại về Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2021-2022; Được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường Đại học Thương mại phối hợp cùng Chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn Trường như sau:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA “CÔNG ĐOÀN VỚI PHONG TRÀO LAO ĐỘNG SÁNG TẠO,  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM HỌC 2021-2022
, . : 60