Chương trình Đào tạo

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ

Thứ sáu - 24/11/2017 02:53
Nhà trường đã có Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo cho 6 chuyên ngành trình độ thạc sĩ – và 5 chuyên ngành trình độ tiến sĩ.
I. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo  trình độ thạc sĩ :
1. Quyết định số 722A/QĐ - ĐHTM ngày 14 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ. QĐ số: 722/QĐ-ĐHTM ngày 14 tháng 11 năm 2012

2. 
Quyết định số 750A/QĐ - ĐHTM ngày 4 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo Quản lý kinh tế, Kế toán, Kinh doanh thương mại trình độ thạc sĩ :QĐ số 750A/QĐ-ĐHTM ngày 4 tháng 12 năm 2013
3. 
Quyết định số 808A/QĐ - ĐHTM ngày 8 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành trình độ thạc sĩ : QĐ số: 808A/QĐ-ĐHTM ngày 8 tháng 12 năm 2015


II. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo  trình độ tiến sĩ :
1. Quyết định số 753A/QĐ - ĐHTM ngày 5 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo Quản lý kinh tế, Kế toán, Kinh doanh thương mại trình độ tiến sĩ : QĐ số: 753A/QĐ-ĐHTM ngày 05 tháng 12 năm 2013
3
. Quyết định số 729A/QĐ - ĐHTM ngày 15 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng trình độ tiến sĩ: QĐ số: 729A/QĐ-ĐHTM ngày 15 tháng 11 năm 2014
, . : 60