Chương trình Đào tạo

Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học

Thứ năm - 10/12/2020 22:25
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-ĐHTM ngày 10/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại.
Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm. 
, . : 60