Chương trình Đào tạo

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ 979 về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy

Thứ hai - 11/11/2019 02:17
Nhà trường đã ban hành Quyết định 1320/QĐ-ĐHTM ngày 30/10/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016 (K52).
Thông tin chi tiết xem tại đây. 


, . : 60