Chương trình Đào tạo

Quyết định ban hành CTDT Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Thứ sáu - 09/04/2021 03:37
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-ĐHTM ngày 2/4/2021 ban hành CTDT Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 
 
, . : 60