Chương trình Đào tạo

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ tiến sĩ

Thứ ba - 22/03/2022 21:19

Logo DHTM 3

Logo DHTM 3
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ tiến sĩ.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 
, . : 60