Chương trình Đào tạo

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thứ năm - 24/06/2021 00:22
Nhà trường đã có Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng. .
Thông tin chi tiết trong file đính kèm. 
 
, . : 60