Chương trình Đào tạo

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy

Thứ sáu - 26/04/2019 04:04
Nhà trường đã có Thông báo số 326/TB-ĐHTM ngày 26/4/2019 về kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60