Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo bằng 2 chính quy Luật KT, QTKS

Thứ tư - 24/01/2018 04:43
Quyết định 323/QĐ-ĐHTM ngày 5/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo bằng 2 hệ chính quy chuyên ngành Luật kinh tế, Quản trị khách sạn trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết đăng tải tại đây. 
, . : 60