Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo bằng 2 chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp

Thứ tư - 24/01/2018 04:47
Quyết định876/QĐ-ĐHTM ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo bằng 2 hệ chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết đăng tải tại đây. 
, . : 60