Chương trình Đào tạo

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thứ năm - 24/06/2021 03:40
Nhà trường đã có Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.
Thông tin chi tiết trong file đính kèm.
, . : 60