Chương trình Đào tạo

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thứ năm - 24/06/2021 03:38
Nhà trường đã có Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.
Thông tin chi tiết trong file đính kèm.
, . : 60