Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ

Kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ ba - 29/12/2020 22:30
Thông báo số 1206/TB-ĐHTM ngày 28/12/2020 về Kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
, . : 60