Chương trình đào tạo cử nhân

Văn bản quản lý về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra

Thứ năm - 04/04/2019 22:57
1. Quyết định 1699/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2018 ban hành Quy định về xây dựng và hoàn thiện CTĐT  https://tmu.edu.vn/vi/news/Chuong-trinh-dao-tao/quy-dinh-xay-dung-va-hoan-thien-ctdt-cua-truong-dh-thuong-mai-1599.html
2. Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam /uploads/tmu/news/2019_04/qdh1982-ttcp-khung-nang-luc-quoc-gia.pdf
3. Thông tư 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi  tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. /uploads/tmu/news/2019_04/07_2015_tt-bgddt_271929.doc
4. Thông tư 22/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết đinh mở ngành đào tạo trình độ đại học./uploads/tmu/news/2019_04/thong-tu-22.pdf
5. Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH /uploads/tmu/news/2019_04/thong-tu-04tt-bgddt_tieu-chuan-dgcl-ctdt-gddh.pdf
6. Công văn số: 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH /uploads/tmu/news/2019_04/cv-769-huong-dan-moc-tham-chieu-dgctdt.docx

 
, . : 60