Chương trình đào tạo cử nhân

Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

Thứ sáu - 15/10/2021 03:28
Quyết định số 1551/QĐ-ĐHTM ngày 13/10/2021 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 
File đính kèm
, . : 60