Chương trình đào tạo cử nhân

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy

Thứ ba - 12/03/2019 04:18
Quyết định 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016 (khóa 52)
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
, . : 60