Chương trình đào tạo cử nhân

Quyết định 1566/QĐ-ĐHTM Về việc hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2019

Thứ năm - 02/01/2020 22:20
Nhà trường ban hành QĐ 1566/QĐ-ĐHTM ngày 25/12/2019 về việc hoàn thiện Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ Đại học hệ chính quy năm học 2019
Logo DHTM 3
Logo DHTM 3
Nhà trường ban hành QĐ 1566 về việc hoàn thiện Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ Đại học hệ chính quy năm học 2019. 
, . : 60