Chương trình đào tạo cử nhân

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Pháp thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM vv hoàn thiện CĐR & CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2019

Thứ sáu - 10/01/2020 04:33
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Pháp thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM vv hoàn thiện CĐR & CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2019
Logo DHTM 3
Logo DHTM 3
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Pháp thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM vv hoàn thiện CĐR & CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2019
, . : 60