Chương trình đào tạo cử nhân

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị Thương hiệu theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Thứ sáu - 10/01/2020 04:43
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị Thương hiệu theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM
Logo DHTM 3
Logo DHTM 3
CTĐT và CĐR Quản trị Thương hiệu theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM
, . : 60